14:13 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021

Đăng lúc: Thứ bảy - 13/03/2021 07:54 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
            SỞ Y TẾ HẬU GIANG
 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vị Thủy, ngày 12 tháng 3 năm 2021
 
                                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                         BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                       Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021
                                                                               --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
15/3/2021
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Giám đốc: Họp bàn chấm bảng điểm xếp hạng TTYT, tại HT giao ban trung tâm.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp bàn chấm bảng điểm xếp hạng TTYT, tại HT giao ban trung tâm.
PGĐ: Bs Thiện: Họp bàn chấm bảng điểm xếp hạng TTYT, tại HT giao ban trung tâm.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Thứ 3
Ngày
16/3/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Thứ 4
Ngày
17/3/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Thứ 5
Ngày
18/3/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Thứ 6
Ngày
19/3/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
   
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng