09:32 ICT Thứ năm, 15/04/2021


BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÁC CHỈ SỐ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
NĂM 2018
 
Căn cứ vào kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy đề ra 7 chỉ số thực hiện, kết quả như sau:

1. Chỉ số thực hiện:

STT Nội dung thực hiện Chỉ số  theo KH Chỉ số thực hiện Đạt %
KH
1 Thực hiện Kỷ thuật mới, nâng kỷ thuật chuyên môn TTYT lên trên 80% 01
>80%
01
3.858/4295
100
90
2 Trong năm không có sự cố y khoa nghiêm trọng Không Không có  Đạt 100
3 Thời gian năm viện dưới 6 ngày < 6 5.7 105,26
4 Công suất sử dụng giường bệnh 95% 58.400 56.699 97,08
5 Tỷ lệ hài lòng người bệnh với dịch vụ KCB đạt trên 94% 94% Nội trú 98%
Ngoại trú 99%
104,26
105,32
6 Tỷ lệ điều trị nội trú đạt 100% 9.734 9.960 102,32
7 Năm 2018 có ít nhất 8 đề tài NCKH được nghiệm thu 08 15 187,5
 
 
2. BIỂU ĐỒ THỰC HIỆN CÁC CHỈ SỐ
 

2.5. Tỷ lệ hài lòng người bệnh Nội trú và ngoại trú
 

3. Nhận xét đánh giá:
- Năm 2018 kế hoạch đánh giá chất lượng bệnh viện Trung tâm Y tế Vị Thủy đề ra 7 chỉ số, thực hiện đạt và vượt 7 chỉ số, tỷ lệ đạt 100%.
- Về thực hiện kỹ thuật mới trong năm Trung tâm Y tế Vị Thủy đã đăng ký thực hiện 1 kỹ thuật mới về nội soi tai mũi họng, lấy dị vật ở mũi họng gây tê bằng ống cứng được Sở Y tế phê duyệt, Trung tâm Y tế đã triển khai, đạt 100%
- Khảo sát tỷ lệ hài lòng  người bệnh với dịch vụ y tế khám chữa bệnh, Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện đã khảo sát hàng quí; khảo sát bệnh nhân nội trú 400 lượt, tỷ lệ bệnh nhân hài lòng đạt 98% ngoại trú và 99 % Nội trú;
- Tỷ lệ điều trị nội trú 102,32%
- Công suất sử dụng giường bệnh đạt 97,08%.
- Năm 2018 không có tai biến sự cố y khoa
- Có 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu
                                                                             Giám đốc  
        
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng