15:51 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Sở Y tế sôV/v chấp thuận công bô cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cho Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy

Đăng lúc: Thứ ba - 04/05/2021 14:50 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
BND TỈNH HẬU GIANG
SỞ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sô: Hậu Giang, ngày tháng năm
V/v chấp thuận công bô cơ sở đủ
điều kiện tiêm chủng
Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy
Theo Thông báo sô 04/TB-TTYT ngày 09/4/2021 của Trung tâm Y tế huyện
vị Thủy về việc Công bô cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.
Tên cơ sở: Trung tâm Y tế huyện vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Địa chỉ: sô 8, Nguyễn Huệ, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện vị Thủy, tỉnh
Hậu Giang.
Người đứng đầu cơ sở: BS CK2 Nguyễn Văn Thỉnh
Điện thoại: 0293.3571.015. Email:
Sở Y tế có ý kiến như sau:
1. Hiện tại hồ sơ công bô cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm Y tế
huyện vị Thủy đáp ứng theo quy định tại Nghị định sô 104/2016/NĐ-CP ngày
01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng.
2. Giao Giám đôc Trung tâm Y tế huyện vị Thủy, tỉnh Hậu Giang chịu trách
nhiệm về pháp lý của hồ sơ công bô đủ điều kiện tiêm chủng và thực hiện theo
đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị định sô 104/2016/NĐ-CP ngày
01/7/2016 của Chính phủ và Nghị định sô 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của
Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một sô quy định liên quan đến điều kiện đầu
tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ytế.
3. Giao Thanh tra Sở phôi hợp với các phòng chuyên môn Sở Y tế, Phòng Y
tế huyện vị Thủy thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát hoạt động của Cơ
sở tiêm chủng.
4. Phòng Tổ chức - Hành chính đăng Bản công bô trên Cổng thông tin điện
tử của Sở Y tế.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TC-HC Sở Y tế;
-Thanh Tra Sở Y tế;
- Phòng Y tế huyện vị Thủy;
- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Lưu VT, NVY.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trương Văn Khanh 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng