09:20 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 31/12 đến ngày 04/12/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/12/2018 16:41 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Vị Thủy, ngày 28  tháng  12  năm 2018
 
                                                                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                          BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                                       Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 04/1/2018
                                                                                                                --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
31/12/2018
Giám đốc: Nghỉ lễ.
PGĐ: Bs Hoàng: Trực lễ cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ lễ.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ lễ.
Giám đốc: Nghỉ lễ.
PGĐ: Bs Hoàng: Trực lễ cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ lễ.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ lễ.
Thứ 3
Ngày
01/1/2018
Giám đốc: Trực lễ cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ lễ.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ lễ.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ lễ.
Giám đốc: Trực lễ cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ lễ.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ lễ.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ lễ.
Thứ 4
02/1/2018
Giám đốc: Dự triển khai kế hoạch tổ chức trao lệnh gọi công dân nhập ngũ 2019, tại Ban CHQS huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
03/1/2018
Giám đốc: Tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự (lần 2), tại Ban CHQS huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự (lần 2), tại Ban CHQS huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
04/1/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng