07:56 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 27/12/2019 16:25 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Vị Thủy, ngày 27 tháng  12  năm 2019
 
                                                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                        BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                   Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020
                                                                                               --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
30/12/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 3
Ngày
31/12/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Khám vét nghĩa vụ quân sự, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám vét nghĩa vụ quân sự, tại TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 4
Ngày
01/01/2020
Giám đốc: Nghỉ tết Dương lịch.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Dương lịch.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Dương lịch.
PGĐ: Bs Soi: Trực tết Dương lịch cơ quan.
Giám đốc: Nghỉ tết Dương lịch.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Dương lịch.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Dương lịch.
PGĐ: Bs Soi: Trực tết Dương lịch cơ quan.
Thứ 5
Ngày
02/01/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
03/01/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

     

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng