08:36 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

Đăng lúc: Thứ bảy - 28/11/2020 08:25 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
          SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 27 tháng 11 năm 2020
 
                                                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                     BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                               Từ ngày30/11/2020 đến ngày 04/12/2020
                                                                                             --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
30/11/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Học lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cấp ủy cơ sở, nhiềm kỳ 2020-2025, tại TTBD chính trị huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Học lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cấp ủy cơ sở, nhiềm kỳ 2020-2025, tại TTBD chính trị huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
01/12/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Học lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cấp ủy cơ sở, nhiềm kỳ 2020-2025, tại TTBD chính trị huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Học lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cấp ủy cơ sở, nhiềm kỳ 2020-2025, tại TTBD chính trị huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
02/12/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Học lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cấp ủy cơ sở, nhiềm kỳ 2020-2025, tại TTBD chính trị huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Học lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cấp ủy cơ sở, nhiềm kỳ 2020-2025, tại TTBD chính trị huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
03/12/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Học lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cấp ủy cơ sở, nhiềm kỳ 2020-2025, tại TTBD chính trị huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Học lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cấp ủy cơ sở, nhiềm kỳ 2020-2025, tại TTBD chính trị huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
03/12/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Học lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cấp ủy cơ sở, nhiềm kỳ 2020-2025, tại TTBD chính trị huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Học lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cấp ủy cơ sở, nhiềm kỳ 2020-2025, tại TTBD chính trị huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                             
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng