15:41 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020

Đăng lúc: Chủ nhật - 29/03/2020 02:20 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
      
       SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 27 tháng  03  năm 2020
 
                                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                   BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                              Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020
                                                                       --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
30/03/2020
Giám đốc: Họp trực tuyến chống dịch COVID – 19, tại HT. Viettel Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Họp công tác phòng chống dịch , tại HT. Huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Họp trực tuyến chống dịch COVID – 19, tại HT. Viettel Hậu Giang.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 3
Ngày
31/03/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
01/04/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
02/04/2020
Giám đốc: Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
PGĐ: Bs Hoàng Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
03/04/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 
 
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng