08:12 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/09/2020 16:12 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
         SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Vị Thủy, ngày 25 tháng 9 năm 2020
 
                                                                      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                            BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                       Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 02/10/2020
                                                                                 --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
28/09/2020
Giám đốc: Dự hội nghị sơ kết quý III, triển khai quý IV/2020, tại HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự hội nghị sơ kết quý III, triển khai quý IV/2020, tại HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm các xã, thị trấn.
Giám đốc: Dự hội nghị sơ kết quý III, triển khai quý IV/2020, tại HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự hội nghị sơ kết quý III, triển khai quý IV/2020, tại HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm các xã, thị trấn.
Thứ 3
Ngày
29/09/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
30/09/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
01/10/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
02/10/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                             
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng