08:38 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/1/2021

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/12/2020 16:26 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
        SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 25 tháng 12 năm 2020
 
                                                                       LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                               BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                           Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/1/2021
                                                                                  --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
28/12/2020
Giám đốc:  Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Tiếp đoàn kiểm tra  Dự phòng tỉnh Hậu Giang, tại TTYT huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Tiếp đoàn kiểm tra Dự phòng tỉnh Hậu Giang, tại TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 3
Ngày
29/12/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
30/12/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
31/12/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
01/1/2021
Giám đốc: Nghỉ tết Dương lịch.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Dương lịch.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Dương lịch.PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Dương lịch.
TP. KHNV: Bs Trương Minh Diệp: Trực tết Dương lịch tại cơ quan.
Giám đốc: Nghỉ tết Dương lịch.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ tết Dương lịch.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ tết Dương lịch.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ tết Dương lịch.
TP. KHNV: Bs Trương Minh Diệp: Trực tết Dương lịch tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng