09:21 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/05/2019 16:47 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Vị Thủy, ngày 24  tháng  5  năm 2019
 
                                                                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                    BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                                  Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019
                                                                                                           --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
27/5/2019
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, TT Nàng Mau.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, TT Nàng Mau
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vị Thắng.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vị Thắng.
 
Thứ 3
Ngày
28/5/2019
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vị Bình.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vị Bình.
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, PKKV Vị Thanh.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, PKKV Vị Thanh.
Thứ 4
Ngày
29/5/2019
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vị Đông.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vị Đông.
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế,  Vị Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: : Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vị Trung.
Thứ 5
Ngày
30/5/2019
Giám đốc: : Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vĩnh Thuận Tây.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan. Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vĩnh Thuận Tây.
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vị Thủy.
 
Thứ 6
Ngày
31/5/2019
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vĩnh Tường.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vĩnh Tường.
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vĩnh Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí các xã, trạm y tế, Vĩnh Trung.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng