13:45 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 27/04/2020 đến ngày 03/05/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/04/2020 05:11 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
    
    
         SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 24 tháng  04  năm 2020
 
                                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                               BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                           Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 01/05/2020
                                                                                  --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
27/04/2020
Giám đốc: Họp cán bộ chủ chốt, tại HT. Huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp cán bộ chủ chốt, tại HT. Huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
Giám đốc: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
Thứ 3
Ngày
28/04/2020
Giám đốc: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
Giám đốc: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
Thứ 4
Ngày
29/04/2020
Giám đốc: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
Giám đốc: Họp bàn công tác cán bộ, tại UBND xã Vị Bình, Vị Thanh.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID-19.
Thứ 5
Ngày
30/04/2020
Giám đốc: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Soi: Trực Lễ và Khám bệnh tại cơ quan.
Giám đốc: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Soi: Trực Lễ và Khám bệnh tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
01/05/2020
Giám đốc: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Hoàng: Trực Lễ và Khám bệnh tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ Lễ.
Giám đốc: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Hoàng: Trực Lễ và Khám bệnh tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ Lễ.
Thứ 7
Ngày
02/05/2020
Giám đốc: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ Lễ.
TP. KHNV TT & Chỉ đại tuyến: Bs Diệp: Trực Lễ và Khám bệnh tại cơ quan.
Giám đốc: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Hoàng:
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ Lễ.
TP. KHNV TT & Chỉ đại tuyến: Bs Diệp: Trực Lễ và Khám bệnh tại cơ quan.
Chủ nhật
03/05/2020
Giám đốc: Trực Lễ và Khám bệnh tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ Lễ.
Giám đốc: Trực Lễ và Khám bệnh tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ Lễ.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ Lễ.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 
 
 
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng