15:45 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/10/2020 16:29 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
         SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Vị Thủy, ngày 23 tháng 10 năm 2020
 
                                                                            LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                     BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                 Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020
                                                                                           --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
26/10/2020
Giám đốc: Khám tuyển NVQS tại xã Vĩnh Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS tại xã Vĩnh Tường.
Giám đốc: Khám tuyển NVQS tại xã Vĩnh Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS tại xã Vĩnh Tường.
Thứ 3
Ngày
27/10/2020
Giám đốc: Dự Thông qua dự thảo Quy hoạch đào tạo năm 2021 tại Sở Y tế.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS tại xã Vĩnh Thuận Tây.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS tại xã Vĩnh Thuận Tây.
Thứ 4
Ngày
28/10/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS tại xã Vĩnh Thuận Tây.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS tại xã Vĩnh Thuận Tây.
Thứ 5
Ngày
29/10/2020
Giám đốc: Khám tuyển NVQS tại xã Vị Thắng.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS tại Thị Trấn Nàng Mau.
Giám đốc: Khám tuyển NVQS tại xã Vị Thắng.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS tại Thị Trấn Nàng Mau.
Thứ 6
Ngày
30/10/2020
Giám đốc: Khám tuyển NVQS tại xã Vị Thắng.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS tại Thị Trấn Nàng Mau.
Giám đốc: Khám tuyển NVQS tại xã Vị Thắng.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển NVQS tại Thị Trấn Nàng Mau.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng