07:45 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/03/2019 16:59 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 22  tháng  3  năm 2019
 
                                                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                              BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                            Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019
                                                                                                   --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
25/3/2019
Giám đốc: Làm việc với Công ty Hồng Hạnh, tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
26/3/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
27/3/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp, tại cơ quan.
Giám đốc: Triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng Bệnh viện 2019 tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng Bệnh viện 2019 tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng Bệnh viện 2019 tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng Bệnh viện 2019 tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
28/3/2019
Giám đốc: Triển khai chiến dịch phòng chống SXH, TCM, tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Triển khai chiến dịch phòng chống SXH, TCM, tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Triển khai chiến dịch phòng chống SXH, TCM, tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Triển khai chiến dịch phòng chống SXH, TCM, tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 6
Ngày
29/3/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng