08:54 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/11/2019 16:28 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Vị Thủy, ngày 22 tháng  11  năm 2019
 
                                                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                               BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                           Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019
                                                                                                     --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
25/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Tiếp đoàn kiểm tra TTYT Dự phòng tỉnh, tại TTYT huyện Vị Thủy và 5 trạm y tế xã.
Giám đốc: Dự trao đổi báo cáo quyết toán năm 2017, 2018, tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Hậu.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Tiếp đoàn kiểm tra TTYT Dự phòng tỉnh, tại TTYT huyện Vị Thủy và 5 trạm y tế xã.
Thứ 3
Ngày
26/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra bảng diểm khối Dự phòng, tại khối Dự phòng TTYT và 2 TYT xã.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra bảng diểm khối Dự phòng, tại khối Dự phòng TTYT và 2 TYT xã.
Thứ 4
Ngày
27/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Họp Hội đồng dánh giá công chức, viên chức năm 2019, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp Hội đồng dánh giá công chức, viên chức năm 2019, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Họp Hội đồng dánh giá công chức, viên chức năm 2019, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Họp Hội đồng dánh giá công chức, viên chức năm 2019, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 5
Ngày
28/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
29/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng