13:54 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/11/2020 16:38 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
      
          SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vị Thủy, ngày 20 tháng 11 năm 2020
 
                                                                      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                            BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                         Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020
                                                                                     --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
23/11/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
24/11/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
25/11/2020
Giám đốc: Tiếp Đoàn Bộ Y tế khảo sát thực trạng về Tố chức, nhân lực và hoạt động của Trạm Y tế Vĩnh Thuận Tây.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp Đoàn Bộ Y tế khảo sát thực trạng về Tố chức, nhân lực và hoạt động của Trạm Y tế Vĩnh Thuận Tây.
PGĐ: Bs Thiện: Tiếp Đoàn Bộ Y tế khảo sát thực trạng về Tố chức, nhân lực và hoạt động của Trạm Y tế Vĩnh Thuận Tây.
PGĐ: Bs Soi: Tiếp Đoàn Bộ Y tế khảo sát thực trạng về Tố chức, nhân lực và hoạt động của Trạm Y tế Vĩnh Thuận Tây.
Giám đốc: Tiếp Đoàn Bộ Y tế khảo sát thực trạng về Tố chức, nhân lực và hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Tiếp Đoàn Bộ Y tế khảo sát thực trạng về Tố chức, nhân lực và hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Tiếp Đoàn Bộ Y tế khảo sát thực trạng về Tố chức, nhân lực và hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Tiếp Đoàn Bộ Y tế khảo sát thực trạng về Tố chức, nhân lực và hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
Thứ 5
Ngày
26/11/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
27/11/2020
Giám đốc: Tiếp đoàn Sở Y tế phúc tra tình hình ứng dụng CNTT trong KCB.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Tiếp đoàn TTKSBT kiểm tra cộng đồng thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng