14:32 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 23/03/2020 đến ngày 28/03/2020

Đăng lúc: Thứ bảy - 21/03/2020 21:40 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
       
        SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
        Vị Thủy, ngày 20 tháng  03  năm 2020
 
                                                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                               BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                          Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020
                                                                                                      --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
23/03/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 3
Ngày
24/03/2020
Giám đốc: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại, tại UBND xã Vĩnh Thuận Tây.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Họp báo quí I/2020, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Họp báo quí I/2020, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 4
Ngày
25/03/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
26/03/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
27/03/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Đại hội trù bị Đảng bộ Trung tâm, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Đại hội trù bị Đảng bộ Trung tâm, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Đại hội trù bị Đảng bộ Trung tâm, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Đại hội trù bị Đảng bộ Trung tâm, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 7
Ngày 28/03/2020
Giám đốc: Đại hội Chính thức Đảng bộ Trung tâm, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Đại hội Chính thức Đảng bộ Trung tâm, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Đại hội Chính thức Đảng bộ Trung tâm, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Đại hội Chính thức Đảng bộ Trung tâm, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Đại hội Chính thức Đảng bộ Trung tâm, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Đại hội Chính thức Đảng bộ Trung tâm, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Đại hội Chính thức Đảng bộ Trung tâm, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Đại hội Chính thức Đảng bộ Trung tâm, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                             
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng