08:42 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/06/2020 17:15 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
        SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 19 tháng  6  năm 2020
 
                                                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                          BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                      Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020
                                                                            --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
22/06/2020
Giám đốc: Khám sức khỏe cho người cao tuổi, tại xã Vĩnh Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Tiếp đoàn kiểm tra bảo hành gói thầu số 04, tại TH. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
23/06/2020
Giám đốc: Khám sức khỏe cho người cao tuổi, tại xã Vĩnh Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020, tại HT của TTYT Huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020, tại HT của TTYT Huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020, tại HT của TTYT Huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020, tại HT của TTYT Huyện Vị Thủy.
Thứ 4
Ngày
24/06/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 5
Ngày
25/06/2020
Giám đốc: Dự họp Hội đồng nhân dân khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại HT UBND huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Dự họp Hội đồng nhân dân khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại HT UBND huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
26/06/2020
Giám đốc: Dự họp Hội đồng nhân dân khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại HT UBND huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Khám sức khỏe cho người cao tuổi, tại xã Vĩnh Tường.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                             
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng