08:37 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/12/2020 16:35 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
           SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Vị Thủy, ngày 18 tháng 12 năm 2020
 
                                                                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                        BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                    Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020
                                                                                --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
21/12/2020
Giám đốc:  Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
Thứ 3
Ngày
22/12/2020
Giám đốc: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
Thứ 4
Ngày
23/12/2020
Giám đốc: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
Thứ 5
Ngày
24/12/2020
Giám đốc: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
Thứ 6
Ngày
25/12/2020
Giám đốc: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Khám tuyển nghĩa vụ  quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tại huyện đội huyện Vị Thủy.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng