08:21 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/10/2019 16:22 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Vị Thủy, ngày 18 tháng  10  năm 2019
 
                                                                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                    BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                                Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019
                                                                                                          --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
21/10/2019
Giám đốc: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vị Thắng, TT Nàng Mau.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vị Thắng, TT Nàng Mau.
Giám đốc Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vị Thắng, TT Nàng Mau.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Y tế xã năm 2019, tại xã Vị Thắng, TT Nàng Mau.
Thứ 3
Ngày
22/10/2019
Giám đốc: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vị Bình và xã Vị Thanh.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vị Bình và xã Vị Thanh.
Giám đốc: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vị Bình và xã Vị Thanh.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vị Bình và xã Vị Thanh.
Thứ 4
Ngày
23/10/2019
Giám đốc: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vị Đông và xã Vị Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vị Đông và xã Vị Trung.
Giám đốc: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vị Đông và xã Vị Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vị Đông và xã Vị Trung.
Thứ 5
Ngày
24/10/2019
Giám đốc: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vĩnh Thuận Tây và xã Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vĩnh Thuận Tây và xã Vị Thủy.
Giám đốc: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vĩnh Thuận Tây và xã Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vĩnh Thuận Tây và xã Vị Thủy.
Thứ 6
Ngày
25/10/2019
Giám đốc: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Tường.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Tường.
Giám đốc: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Tường.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra chấm điểm Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019, tại xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Tường.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                             
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng