15:29 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021

Đăng lúc: Thứ bảy - 17/04/2021 08:08 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
       SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vị Thủy, ngày 16 tháng 4 năm 2021
 
                                                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                    BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                  Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021
                                                                                         --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
19/4/2021
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
20/4/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Dự triển khai chiến dịch tổng VSMT, PCD đợt I/2021, tại HT TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự triển khai chiến dịch tổng VSMT, PCD đợt I/2021, tại HT TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 4
Ngày
21/4/2021
Giám đốc: Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương.
PGĐ: Bs Thiện Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương.
PGĐ: Bs Soi: Trực Giỗ tổ Hùng Vương.
Giám đốc: Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương.
PGĐ: Bs Thiện: Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương.
PGĐ: Bs Soi: Trực Giỗ tổ Hùng Vương.
Thứ 5
Ngày
22/4/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự triển khai tháng Công nhân, tại HT Huyện Ủy Vị Thủy.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
23/4/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                             
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
   
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng