15:28 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020

Đăng lúc: Thứ hai - 17/02/2020 20:11 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
         SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Vị Thủy, ngày 14 tháng  02  năm 2020
 
                                                                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                   BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                               Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020
                                                                                                             --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
17/02/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Thông qua hồ sơ nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2020, tại HT huyện ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
18/02/2020
Giám đốc: Dự Hội nghị triển khai học tập chuyên đề 2020, tại HT huyện ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Họp báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại HT Sở Y tế.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 4
Ngày
19/02/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Thông qua đề án nhân sự, tại HT huyện ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Họp trực tuyến công tác Bảo vệ sức khỏe cán bộ, tại Phòng  họp số 02. Tỉnh ủy Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
20/02/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Họp sơ kết tháng 2/2020 và phương hướng tháng 3/2020, tại TH TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp sơ kết tháng 2/2020 và phương hướng tháng 3/2020, tại TH TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Họp sơ kết tháng 2/2020 và phương hướng tháng 3/2020, tại TH TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Họp sơ kết tháng 2/2020 và phương hướng tháng 3/2020, tại TH TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 6
Ngày
21/02/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng