08:23 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019

Đăng lúc: Thứ bảy - 14/09/2019 07:04 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
     SỞ Y TẾ HẬU GIANG 
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Vị Thủy, ngày 14 tháng  9  năm 2019
 
                                                                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                    BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                                 Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
                                                                                                              --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
16/9/2019
Giám đốc: Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019, tại HT. UBND TT Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra liên ngành về ATTP, tại các xã thị trấn trong huyện Vị Thủy.
Giám đốc Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra liên ngành về ATTP, tại các xã thị trấn trong huyện Vị Thủy.
Thứ 3
Ngày
17/9/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Tham dự triển khai thực tập phương án chữa cháy và CN.CH, tại UBND xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra liên ngành về ATTP, tại các xã và thị trấn trong huyện.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra liên ngành về ATTP, tại các xã và thị trấn trong huyện.
Thứ 4
Ngày
18/9/2019
Giám đốc: Dự diễm tập chiến đấu phòng thủ tại Trấn trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra liên ngành về ATTP, tại các xã và thị trấn trong huyện.
Giám đốc: Dự diễm tập chiến đấu phòng thủ tại Trấn trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
 
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra liên ngành về ATTP, tại các xã và thị trấn trong huyện.
Thứ 5
Ngày
19/9/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra liên ngành về ATTP, tại các xã thị trấn trong huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Hội nghị khoa học. Tại HT giao ban TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Hội nghị khoa học. Tại HT giao ban TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Hội nghị khoa học. Tại HT giao ban TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra liên ngành về ATTP, tại các xã thị trấn trong huyện Vị Thủy.
Thứ 6
Ngày
20/9/2019
Giám đốc: Dự Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử, tại phòng họp số 03 UBND tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra liên ngành về ATTP, tại các xã thị trấn trong huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra liên ngành về ATTP, tại các xã thị trấn trong huyện Vị Thủy.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng