09:37 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019

Đăng lúc: Thứ bảy - 14/12/2019 11:10 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vị Thủy, ngày 13 tháng  12  năm 2019
 
                                                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                               BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                            Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019
                                                                                                      --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
16/12/2019
Giám đốc: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Thứ 3
Ngày
17/12/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
18/12/2019
Giám đốc: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng, tại HT lớn Huyện ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng, tại HT lớn Huyện ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng, tại HT lớn Huyện ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng, tại HT lớn Huyện ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Chấm điểm Xanh – Sạch – Đẹp, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
19/12/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
20/12/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng