09:13 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019

Đăng lúc: Thứ bảy - 12/10/2019 11:09 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
     SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Vị Thủy, ngày 11 tháng  10  năm 2019
 
                                                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                            Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019
                                                                                                      --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
14/10/2019
Giám đốc: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Thắng và TT Nàng Mau.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Thắng và TT Nàng Mau.
Giám đốc Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Thắng và TT Nàng Mau.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Thắng và TT Nàng Mau.
Thứ 3
Ngày
15/10/2019
Giám đốc: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Đông và xã Vị Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Đông và xã Vị Trung.
Giám đốc: Họp Ban Giám đốc, BCH Đảng bộ xét Quy hoạch đào tạo 2020, tại HT. Giao Ban.
xã Vị Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp Ban Giám đốc, BCH Đảng bộ xét Quy hoạch đào tạo 2020, tại HT. Giao Ban.
PGĐ: Bs Thiện: Họp Ban Giám đốc, BCH Đảng bộ xét Quy hoạch đào tạo 2020, tại HT. Giao Ban.
PGĐ: Bs Soi: Họp Ban Giám đốc, BCH Đảng bộ xét Quy hoạch đào tạo 2020, tại HT. Giao Ban.
Thứ 4
Ngày
16/10/2019
Giám đốc: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Đông và xã Vị Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Đông và xã Vị Trung.
Giám đốc: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Đông và xã Vị Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Đông và xã Vị Trung.
 
Thứ 5
Ngày
17/10/2019
Giám đốc: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Bình và xã Vị Thanh.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Bình và xã Vị Thanh.
Giám đốc: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Bình và xã Vị Thanh.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Bình và xã Vị Thanh.
Thứ 6
Ngày
18/10/2019
Giám đốc: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Bình và xã Vị Thanh.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Bình và xã Vị Thanh.
Giám đốc: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Bình và xã Vị Thanh.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Bình và xã Vị Thanh.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng