08:42 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/11/2019 16:43 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY         


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Vị Thủy, ngày 08 tháng  11  năm 2019
 
                                                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                        BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                    Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019
                                                                                          --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
11/11/2019
Giám đốc: Dự triển khai chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường đợt IV năm 2019, tại HT UBND thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc Làm việc tại cơ quan..
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
12/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Họp chất điểm cuối năm 2019, tại HT TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp chất điểm cuối năm 2019, tại HT TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Họp chất điểm cuối năm 2019, tại HT TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Họp chất điểm cuối năm 2019, tại HT TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 4
Ngày
13/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Tiếp đoàn Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế kiểm tra, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
14/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
15/11/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng