09:45 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 06/12/2019 16:39 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Vị Thủy, ngày 06 tháng  12  năm 2019
 
                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                         BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                     Từ ngày 02/02/2019 đến ngày 06/12/2019
                                                                                                  --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
09/12/2019
Giám đốc: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Thứ 3
Ngày
10/12/2019
Giám đốc: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
 
Giám đốc: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Thứ 4
Ngày
11/12/2019
Giám đốc: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Chấm điểm Xanh – Sạch – Đẹp, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Thứ 5
Ngày
12/12/2019
Giám đốc: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Họp xét thi đua khen thưởng năm 2019, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp xét thi đua khen thưởng năm 2019, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Họp xét thi đua khen thưởng năm 2019, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Họp xét thi đua khen thưởng năm 2019, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 6
Ngày
13/12/2019
Giám đốc: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019, tại BCH Quân sự huyện Vị Thủy.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                             
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng