09:04 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 12/06/2020 09:29 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
        SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 05 tháng  6  năm 2020
 
                                                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                     BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020
                                                                                         --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
08/06/2020
Giám đốc: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vị Bình.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vị Bình.
Giám đốc: Họp thống nhất nội dung đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vị Thanh.
Thứ 3
Ngày
09/06/2020
Giám đốc: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vị Đông.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vị Đông.
Giám đốc: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vị Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vị Trung.
Thứ 4
Ngày
10/06/2020
Giám đốc: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vĩnh Thuận Tây.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vĩnh Thuận Tây.
Giám đốc: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vị Thủy.
Thứ 5
Ngày
11/06/2020
Giám đốc: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vĩnh Tường.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vĩnh Tường.
Giám đốc: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vĩnh Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Y tế, tại HT. BVĐK Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vĩnh Trung.
Thứ 6
Ngày
12/06/2020
Giám đốc: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vị Thắng.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã Vị Thắng.
Giám đốc: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã TT Nàng Mau.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, tại TYT xã TT Nàng Mau.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng