07:55 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021

Đăng lúc: Thứ bảy - 06/03/2021 09:27 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
           SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 05 tháng 3 năm 2021
 
                                                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                            BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                          Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021
                                                                                 --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
08/3/2021
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Giám đốc: Dự Họp TK thực hiện kê khai và công khai tài sản, tại HT Sở Y tế.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Thứ 3
Ngày
09/3/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Thứ 4
Ngày
10/3/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Nghỉ phép.
Thứ 5
Ngày
11/3/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Họp Hội đồng kỷ luật, tại phòng giao ban.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp Hội đồng kỷ luật, tại phòng giao ban.
PGĐ: Bs Thiện: Họp Hội đồng kỷ luật, tại phòng giao ban.
PGĐ: Bs Soi: Họp Hội đồng kỷ luật, tại phòng giao ban.
Thứ 6
Ngày
12/3/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
   
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng