14:04 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 08/2/2021 đến ngày 19/2/2021

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/02/2021 16:17 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
           SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vị Thủy, ngày 05 tháng 2 năm 2021
 
                                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                   BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                Từ ngày 08/2/2021 đến ngày 16/2/2021
                                                                         --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
08/2/2021
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
09/2/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
10/2/2021
Giám đốc: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
TP. KHNV: Bs Trương Minh Diệp: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
Giám đốc: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
TP. KHNV Bs Trương Minh Diệp: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
Thứ 5
Ngày
11/2/2021
Giám đốc: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
 
Giám đốc: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
Thứ 6
Ngày
12/2/2021
Giám đốc: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
Giám đốc: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy..
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
 
Thứ 7
Ngày
13/2/2021
Giám đốc: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
Giám đốc: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
Thứ CN
Ngày
14/2/2021
Giám đốc: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
Giám đốc: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Tết Nguyên đán.PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
Thứ 2
Ngày
15/2/2021
Giám đốc: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
TP. KHNV: Bs Trương Minh Diệp: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
Giám đốc: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Tết Nguyên đán
TP. KHNV: Bs Trương Minh Diệp: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy..
Thứ 3
Ngày
16/2/2021
Giám đốc: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
Giám đốc: Trực Tết Nguyên đán. Điểm tại Cơ quan Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Thiện: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
PGĐ: Bs Soi: - Nghỉ Tết Nguyên đán.
Thứ 4
Ngày
17/2/2021
Giám đốc:  Họp báo ngành Y tế sau Tết Nguyên đán,tại HT. Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 5
Ngày
18/2/2021
 
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
19/2/2021
 
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc:  Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
   
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng