08:49 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/12/2020 16:27 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
         SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 04 tháng 12 năm 2020
 
                                                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                            BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                        Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020
                                                                                       --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
07/12/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
08/12/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự triển khai Thông tư số 15/2020/TT-BYT, tại HT. Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Họp xét khen thưởng năm 2020, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp xét khen thưởng năm 2020, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Họp xét khen thưởng năm 2020, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Họp xét khen thưởng năm 2020, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 4
Ngày
09/12/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
10/12/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
11/12/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng