15:47 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/10/2019 05:38 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Vị Thủy, ngày 04 tháng  10  năm 2019
 
                                                                                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                            Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019
                                                                                                       --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
07/10/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vĩnh Tường.
Giám đốc Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự thảo luận dự toán 2020, tại HT Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.
PGĐ: Bs Thiện Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vĩnh Tường.
Thứ 3
Ngày
08/10/2019
Giám đốc: Tiếp đoàn BHXH tỉnh kiểm tra 06 tháng đầu năm 2019, tại TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự tập huấn công tác văn thư, lưu trữ, tại HT Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vĩnh Trung.
Giám đốc: Tiếp đoàn BHXH tỉnh kiểm tra 06 tháng đầu năm 2019, tại TTYT Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự tập huấn công tác văn thư, lưu trữ, tại HT Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vĩnh Trung.
Thứ 4
Ngày
09/10/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự tập huấn công tác văn thư, lưu trữ, tại HT Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vĩnh Thuận Tây.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự tập huấn công tác văn thư, lưu trữ, tại HT Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vĩnh Thuận Tây.
Thứ 5
Ngày
10/10/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Đông.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Đông.
Thứ 6
Ngày
11/10/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Bình.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Giám sát khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, tại xã Vị Bình.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng