08:09 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 06/04/2020 đến ngày 10/04/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/04/2020 16:29 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
        SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vị Thủy, ngày 03 tháng  04  năm 2020
 
                                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                    BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 10/04/2020
                                                                     --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
06/04/2020
Giám đốc: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
Giám đốc: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
Thứ 3
Ngày
07/04/2020
Giám đốc: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
Giám đốc: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
Thứ 4
Ngày
08/04/2020
Giám đốc: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
Giám đốc: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
Thứ 5
Ngày
09/04/2020
Giám đốc: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
Giám đốc: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
Thứ 6
Ngày
10/04/2020
Giám đốc: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
Giám đốc: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Hoàng: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Thiện: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
PGĐ: Bs Soi: Khám chữa bệnh và trực phòng chống dịch COVID - 19.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng