13:50 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/5/2021

Đăng lúc: Chủ nhật - 02/05/2021 08:31 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
            
          SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Vị Thủy, ngày 29 tháng 4 năm 2021
 
                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
Từ ngày 04-5-2021 đến 07-5-2021
--- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 3
Ngày
04/5/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
05/5/2021
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
06/5/2021
Giám đốc: Dự Hội nghị trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng, tại HT Huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự Hội nghị trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng, tại HT Huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Dự Hội nghị trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng, tại HT Huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Dự Hội nghị trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng, tại HT Huyện Ủy Vị Thủy.
Giám đốc: Dự tiêm ngừa Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự tiêm ngừa Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Dự tiêm ngừa Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Dự tiêm ngừa Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 6
Ngày
07/5/2021
Giám đốc:  Dự tiêm ngừa Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự tiêm ngừa Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Dự tiêm ngừa Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Dự tiêm ngừa Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Dự tiêm ngừa Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự tiêm ngừa Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Dự tiêm ngừa Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Dự tiêm ngừa Covid_19, tại TTYT huyện Vị Thủy.
Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TC – HC
 
 
 
 
Lê Văn Du
   
       
 
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng