15:19 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/11/2019 04:13 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Vị Thủy, ngày 29 tháng  11  năm 2019
 
                                                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                               BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                          Từ ngày 02/02/2019 đến ngày 06/12/2019
                                                                                                   --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
02/12/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Họp lấy ý kiến nhân sự Đại hội Đảng bộ TTYT huyện Vị Thủy, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp lấy ý kiến nhân sự Đại hội Đảng bộ TTYT huyện Vị Thủy, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Họp lấy ý kiến nhân sự Đại hội Đảng bộ TTYT huyện Vị Thủy, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Họp lấy ý kiến nhân sự Đại hội Đảng bộ TTYT huyện Vị Thủy, tại HT. TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 3
Ngày
03/12/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
04/12/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Chấm điểm Xanh – Sạch – Đẹp, tại TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
05/12/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Họp hội đồng giải quyết Bác sỹ Đỗ Hoài Phong nghĩ việc, tại HT. Giao ban TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Họp hội đồng giải quyết Bác sỹ Đỗ Hoài Phong nghĩ việc, tại HT. Giao ban TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Họp hội đồng giải quyết Bác sỹ Đỗ Hoài Phong nghĩ việc, tại HT. Giao ban TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Họp hội đồng giải quyết Bác sỹ Đỗ Hoài Phong nghĩ việc, tại HT. Giao ban TTYT huyện Vị Thủy.
Thứ 6
Ngày
06/12/2019
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, tại HT. Giao ban TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, tại HT. Giao ban TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, tại HT. Giao ban TTYT huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, tại HT. Giao ban TTYT huyện Vị Thủy.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng