08:48 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/05/2020 16:16 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
       SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Vị Thủy, ngày 29 tháng  05  năm 2020
 
                                                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                    BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                               Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020
                                                                                       --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
01/06/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Tiếp đoàn kiểm tra sửa chữa, bảo hành TTYT Huyện Vị Thủy (gói thầu số 4).
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
02/06/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Nghiện thu đề cương NCKH, tại HT Giao ban TTYT Huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Nghiện thu đề cương NCKH, tại HT Giao ban TTYT Huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Nghiện thu đề cương NCKH, tại HT Giao ban TTYT Huyện Vị Thủy.
PGĐ: Bs Soi: Nghiện thu đề cương NCKH, tại HT Giao ban TTYT Huyện Vị Thủy.
Thứ 4
Ngày
03/06/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
04/06/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Y tế, tại HT. BVĐK Hậu Giang.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Y tế, tại HT. BVĐK Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
05/06/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN P/C bệnh SXH lần thứ 10, tại HT Sở Y tế.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng