15:23 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/07/2020 05:38 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
  
         SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Vị Thủy, ngày 03 tháng 07 năm 2020
 
                                                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                             BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                        Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 10/07/2020
                                                                               --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
06/07/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở. HT Khối đoàn thể huyện Vị Thủy.
Giám đốc: Dự họp chi bộ, HT giao ban trung tâm.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
07/07/2020
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Chấm điểm 6 tháng đầu năm 2020, tại hội trường TTYT.
PGĐ: Bs Hoàng: Chấm điểm 6 tháng đầu năm 2020, tại hội trường TTYT.
PGĐ: Bs Thiện: Chấm điểm 6 tháng đầu năm 2020, tại hội trường TTYT.
PGĐ: Bs Soi: Chấm điểm 6 tháng đầu năm 2020, tại hội trường TTYT.
Thứ 4
Ngày
08/07/2020
Giám đốc: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
Giám đốc: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
Thứ 5
Ngày
09/07/2020
Giám đốc: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
Giám đốc: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
Thứ 6
Ngày
10/07/2020
Giám đốc: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
Giám đốc: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. HT huyện Ủy Vị Thủy.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 
 
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng