14:24 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

Lịch tuần BGĐ từ 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/10/2020 05:10 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
        
          SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vị Thủy, ngày 02 tháng 10 năm 2020
 
                                                                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                               BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                          Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020
                                                                                   --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
05/10/2020
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vị Thắng.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vị Thắng.
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, TT Nàng Mau.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, TT Nàng Mau.
Thứ 3
Ngày
06/10/2020
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vị Bình.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vị Bình.
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vị Thanh.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vị Thanh.
 
Thứ 4
Ngày
07/10/2020
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vị Đông.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Dự triển khai chiến dịch PC bệnh SXH, TCMR đợt II năm 2020, tại Sở Y tế.
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vị Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vị Trung.
Thứ 5
Ngày
08/10/2020
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vĩnh Thuận Tây.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vĩnh Thuận Tây.
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vị Thủy.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vị Thủy.
Thứ 6
Ngày
09/10/2020
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vĩnh Tường.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vĩnh Tường.
Giám đốc: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vĩnh Trung.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Kiểm tra Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã cuốc năm 2020, xã Vĩnh Trung.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
       
 
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng