09:01 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch trực tuần từ ngày 07/01/2018 đến ngày 13/01/2018

Đăng lúc: Thứ năm - 03/01/2019 08:31 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
               SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 

                                                     

                                BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TRUNG TÂM     

                                       (Từ ngày 07/1/2018 – 13/1/2019)  

NƠI TRỰC

Thứ hai (07/12)

Thứ ba (08/1)

Thứ tư (09/1)

Thứ năm (10/1)

Thứ sáu (11/1)

Thứ bảy (12/1)

Chủ nhật (13/1)
LÃNH ĐẠO Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)
Bs. Giang Xuân Thiện (0918 421 343) Bs. Nguyễn Thanh Hoàng (0919 404109) Bs. Nguyễn Văn Thỉnh
(0918 944 274)
Bs. Hứa Văn Soi
(0913 774 227)
Bs. Trương Minh Diệp
(0913 155 390)

K. HSCC

Bs: Hổ - Tỉnh
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: Đức – Cường
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs. Thành - Hương
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs. Kiều – Kha
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
Bs: DPhương – Hồ
S: Đdth. Nhí Em -
Đdth. Ngân
T: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
Bs: Trang - KPhương
S: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo
T: Đdth. Nhí Em -
 Đdth. Ngân
Bs: Chính - Phong
S: Cnđd. Thương -
Đdth. Trang
T: Cđđd. Chi -
 Đdth. Bảo

K. KHÁM BỆNH

Đdth. Tùng Đdth. Liên Đdth. Ly Cnđd. Nhang Đdth. Đức Anh Đdth. Điền
Đdth. Ly
Đdth. Hiền
Đdth. Đức Anh

  K. LCK

Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc Ys. Thể Ys. Lam Ys. Quốc Anh Ys. Phúc
K. NỘI Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. An
Đdth. Lệ
Cđđd. Thi
Đdth. Tựu
Đdth. Châu
Đdth. Nhiên
Đdth. Ngân
Đdth. Quân
Đdth. Ánh
Đdth. Hậu
Đdth. Châu
Cđđd. Thi
Đdth. Tựu
Đdth. Nhiên
K. NHI S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Hằng
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Tươi
T: Đdtth. Hằng
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Tươi
S: Cđđd. Hồng
T: Đdtth. Nhứt
S: Đdtth. Tươi
T: Cđđd. Hồng
S: Đdtth. Nhứt
T: Đdtth. Tươi
K. NGOẠI S: Đdth. MLinh
T: Đdth. Tân
S: Đdth. Giao
T: Đdth. MLinh
S: Đdth. Khánh
T: Đdth. Giao
S: Ys. Vương
T: Đdth. Khánh
S: Đdth. Tân
T: Ys. Vương
Ys. Như
Ys. Vương
Ys. Nhiều
Ys. Như
KHOA SẢN Cn. Chuyển
Hsth. Đầm
Cn. Cương
Hsth. Thu
Cn. Hằng
Hsth. Ngoan
Cn. Diệu
Hsth. Ngọc
Cn. Hằng
Hsth. Đầm
Cn. Diệu
Hsth. Thu
Cn. Cương
Hsth. Ngoan
X NGHIỆM Ktv. Toàn Ktv. Kính Ktv. Tuyết Ktv. Nguyên Ktv. Gulit Ktv. Tuyết Ktv. Nguyên
X QUANG Ktv. Bảo Ktv. Nam Ktv. Hoàng Anh Ktv. Nam Ktv. Bảo Ktv. Hoàng Anh Ktv. Bảo
SIÊU ÂM Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu Bs. Hậu    
ĐÔNG Y Ktv. Phương Bs. Thưởng Ktv. Kiều Ktv. Phương Bs. Thưởng Ktv. Kiều
Bs. Thưởng
Ktv. Phương
Bs. Thưởng
K. DƯỢC Dsth. Như Dsth. Ngân Ds. Chí Linh Ds. Ái Linh Ds. Nguyên Ds. Như Anh
Ds. Khiêm
Dsth. Đào
Ds. Lánh
KẾ TOÁN Cnkt. Triều Cnkt. Tuyền Cnkt. Nhiệm Cnkt. Minh Cnkt. Ngọc Cnkt. Tiền Cnkt. Triều
TÀI XẾ Linh Bảo Linh Bảo Linh Bảo Linh
BẢO VỆ Hiện Hải Hiện Hải Hiện Hải Hiện
HỘ LÝ             Nhành
 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng