07:58 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch công tác tuần BGĐ từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 16/11/2018 16:50 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
    SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Vị Thủy, ngày 16  tháng  11  năm 2018
 
                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                 BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                              Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018
                                                                                                         --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
19/11/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Đi học lớp đào tạo phương pháp giảng dạy lâm sàng năm 2018, tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Đi học lớp đào tạo phương pháp giảng dạy lâm sàng năm 2018, tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 3
Ngày
20/11/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Đi học lớp đào tạo phương pháp giảng dạy lâm sàng năm 2018, tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Đi học lớp đào tạo phương pháp giảng dạy lâm sàng năm 2018, tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 4
21/11/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Đi học lớp đào tạo phương pháp giảng dạy lâm sàng năm 2018, tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Đi học lớp đào tạo phương pháp giảng dạy lâm sàng năm 2018, tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
22/11/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Đi học lớp đào tạo phương pháp giảng dạy lâm sàng năm 2018, tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Đi học lớp đào tạo phương pháp giảng dạy lâm sàng năm 2018, tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
23/11/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Đi học lớp đào tạo phương pháp giảng dạy lâm sàng năm 2018, tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Đi học lớp đào tạo phương pháp giảng dạy lâm sàng năm 2018, tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng