09:11 ICT Thứ năm, 15/04/2021

Lịch công tác tuần BGĐ từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/11/2018 16:56 - Người đăng bài viết: Quản trị Website
.
            SỞ Y TẾ HẬU GIANG
       TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Vị Thủy, ngày 30  tháng  11  năm 2018
 
                                                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                              BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                                          Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018
                                                                                                     --- v ---
NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
Ngày
03/12/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ 3
Ngày
04/12/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả TTGDSK năm 2018, tại TYT Vị Thủy, TYT TT Nàng Mau, TYT xã Vĩnh Thuận Tây và PKKV Vị Thanh.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả TTGDSK năm 2018, tại TYT Vị Thủy, TYT TT Nàng Mau, TYT xã Vĩnh Thuận Tây và PKKV Vị Thanh.
Thứ 4
05/12/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
06/12/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 đến 2023, tại TT hội nghị Viettel Hậu Giang.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 đến 2023, tại TT hội nghị Viettel Hậu Giang.
Thứ 6
07/12/2018
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.
PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.
 
 
  Nơi nhận:     
  - UBND huyện;
  - BGĐ đơn vị;
  - Các khoa, phòng;
  - Lưu VT.
                                                            
 
Phòng TCCB
 
 
 
 
Lê Văn Du
 
         
 

 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng