14:55 EDT Chủ nhật, 11/04/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ Từ ngày 03 /9/2018 đến ngày 07/9/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 31/08/2018 04:34 - Người đăng bài viết: Quản trị Website

SỞ Y TẾ HẬU GIANG

 

TRUNG TÂM Y TẾ VỊ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Vị Thủy, ngày  31  tháng  8  năm 2018

 

          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

         BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ

            Từ ngày 03 /9/2018 đến ngày 07/9/2018

                                        --- v ---

 
 

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ 2

Ngày

03/9/2018

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan. PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

Ngày

04/9/2018

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

05/9/2018

Giám đốc: Dự lể khai giảng năm học mới 2018-2019, tại Trường Tiểu học Vĩnh Thuận Tây.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

06/9/2018

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

07/9/2018

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Hoàng: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Thiện: Làm việc tại cơ quan.

PGĐ: Bs Soi: Làm việc tại cơ quan.

 

 

  Nơi nhận:     

  - UBND huyện;

  - BGĐ đơn vị;

  - Các khoa, phòng;

  - Lưu VT.

                                                            

 

Phòng TCCB

 

 

 

 

Lê Văn Du

 

         

 


 

Hỗ trợ online

Hứa Thành NhânLịch công tác

Quản Lý Chất Lượng